Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

งานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ

แผนการจัดงาน Top Thai Brands 2017

 • ช่วงวันที่: 01/01/60 ถึง 30/09/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017 ณ เมีองมัณฑเลย์ เมียนมา

 • ช่วงวันที่: 22/06/60 ถึง 25/06/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017, เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

 • ช่วงวันที่: 29/06/60 ถึง 02/07/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week 2017 ณ เมืองมุมไบ

 • ช่วงวันที่: 30/06/60 ถึง 02/07/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Mini Thailand Week 2017, รัฐสลังงอ ประเทศมาเลเซีย

 • ช่วงวันที่: 06/07/60 ถึง 09/07/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week & B2B โคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์ (คูหาขนาด 3 x 3 ม.)

 • ช่วงวันที่: 07/07/60 ถึง 11/07/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week & B2B โคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์ (คูหาขนาด 5 x 3 ม.)

 • ช่วงวันที่: 07/07/60 ถึง 11/07/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมเจรจาการค้า Business Matching/Networking ภายในงานแสดงสินค้า Thailand Week 2017 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

 • ช่วงวันที่: 10/08/60 ถึง 10/08/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thailand Week 2017 ณ เมืองเจนไน อินเดีย

 • ช่วงวันที่: 10/08/60 ถึง 13/08/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Top Thai Brands 2017 ฮานอย เวียดนาม

 • ช่วงวันที่: 17/08/60 ถึง 20/08/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Main Menu