Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

TEXWORLD (Spring/Summer) 2018

7302 1bba109e6323e6d0a5c6bbab4566778a
TEXWORLD (Spring/Summer) 2018
สถานที่ : PARIS LE BOURGET FRANCE

วันที่จัดกิจกรรม :

11/02/61 ถึง 14/02/61

วันที่เปิดรับสมัคร :

14/11/60 ถึง 30/11/60

รายละเอียดกิจกรรม : -เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าผืน และวัสดุตกแต่งที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในทวีปยุโรป จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน สำหรับเจรจาการค้าเท่านั้น
- เก็บเงินค่าเข้าร่วมโครงการฯ : บริษัทละ 100,000.- บาท
โดยกรมฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง และจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้เข้าร่วมงานไทย อาทิเช่น ค่าเช่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน และตกแต่งคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าภาษีทุกประเภท และค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
สุธินี มีมาก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0 2507 8369
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Main Menu