Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ASIA PACIFIC LEATHER FAIR/APLF 2018

7305 D58787317569a21b1c6c5f1c064a64f2
ASIA PACIFIC LEATHER FAIR/APLF 2018
สถานที่ : Hong Kong Convention & Exhibition Centre

วันที่จัดกิจกรรม :

14/03/61 ถึง 16/03/61

วันที่เปิดรับสมัคร :

13/12/60 ถึง 05/01/61

รายละเอียดกิจกรรม : -เป็นงานแสดงสินค้าที่รวมผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าวัตถุดิบหนัง หนังผืน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัง และเป็นศูนย์รวมผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจหนัง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้าเท่านั้น
-กรมฯ เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 22 โดยจองพื้นที่ จำนวน 230 ตารางเมตร
-สำหรับผู้ประกอบการไทย จำนวน 24 บริษัท + 1 คูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ
โดยกรมฯ เก็บค่าเข้าร่วมงานบริษัทละ 60,000 บาท อัตราสมทบของผู้เข้าร่วมงาน : กรมฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง และจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บางส่วนแก่ผู้ประกอบการไทย เช่น ค่าเช่าพื้นที่/ค่าคูหามาตรฐาน ค่าออกแบบ/ตกแต่งคูหา
และก่อสร้างคูหา เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าขนส่ง
และค่าภาษีทุกประเภท เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
สุธินี มีมาก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02-507-8369
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Main Menu