TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9- 12 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3- 8 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 115 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18- 21 กันยายน 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10- 13 กันยายน 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) "ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu