TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างกิจกรรมแสดงศักยภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย (APi Showcase) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23- 28 พฤษภาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยในงาน BIOFACH Southeast Asia 2018 และ NATURAL EXPO Southeast Asia 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11- 17 พฤษภาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการมหกรรมการค้าชายแดนและมหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT Trade Fair) และ BIMP-EAGA ครั้งที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดรับฟังตั้งแต่วันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18- 23 กรกฎาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX-World of Food Asia 2018) โครงการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดรับฟังตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu