TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ขอบเขตการดำเนินการจ้างจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรมวัดพระธาตุวรมหาวิหาร "ตลาดหน้าวัดพระธาตุ" จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตของงานจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตของงานจัดจ้าง โครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนุณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๑ จาน ชามเมลามีนหนุณิชย์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
- ร่าง - ขอบเขตของงานจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางราคากลางจ้างจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและหนูณิชย์ Food Truck เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดถนนคนเดินในเส้นทางสายวัฒนธรรมวัดพระธาตุวรมหาวิหาร "ตลาดหน้าวัดพระธาตุ" จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา สำรวจ และวางกลยุทธ์ในการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายอาหารหนูณิชย์ Street Food
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างจัดกิจกรรม "รณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพ"
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
- ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบราคาขายปลีกและขายส่งสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตและผู้บริดภคในประเทศเพื่อเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายที่ ๑ จาน ชามเมลามีนหนูณิชย์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกวดราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดแสดงความคิดเห็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๑ จาน ชามเมลามีนหนูณิชย์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
- ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๑ จาน ชามเมลามีนหนูณิชย์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อกล้องวงจรปิด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
้ิเอกสารประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาการจ้างโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu