TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
- ร่าง - ขอบเขตงานจ้างโครงการอบรมการสร้างโอกาสการขาย เพิ่มรายได้และมูลค่าด้วยการค้าออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกแบบมาตรา จำนวน ๒๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตการดำเนินการ (TOR) ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด... ภาคใต้ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง และชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะงานธงฟ้าภูมิภาคนนทบุรี
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างแบบมาตรฐาน Master Meter LPG จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิก จ้างจัดทำรถโมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตรา ทั้ง 3 ระบบ (ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซ LPG,NGV) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานระดับเขต/เคหะชุมชน ใน กทม. 30 ครั้ง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Video Conference (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกแบบมาตรา จำนวน ๒๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
- ร่าง - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างโครงการอบรมการสร้างโอกาสการขายเพิ่มรายได้และมูลค่าด้วยการค้าออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๑/๖๒ (สื่อออนไลน์และออฟไลน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างโครงจำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐต้อนรับปีใหม่ 2562
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างแบบมาตรา Master Meter LPG จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดกำิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
- ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบราคาขายปลีกและขายส่งสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตและผู้บริดภคในประเทศเพื่อเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

No stories found!
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
- ร่าง - เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจ้างโครงการอบรมการสร้างโอกาสการขาย เพิ่มรายได้และมูลค่าด้วยการค้าออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกแบบมาตรา จำนวน 21 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด... ภาคใต้ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง และชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตุ้มน้ำหนัก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

No stories found!

Main Menu