TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสนับสนุนโครงการหนูณิชย์ Street Food ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องยกเลิกประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet (จัดจ้างทำถุงพลาสติกหูหิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ประจำปี 2561 รายการที่ 1 จาน ชามเมลามีนหนูณิชย์ (ครั้งที่ 2 )
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 5 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงจ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ และ LAN Cable
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
- ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบราคาขายปลีกและขายส่งสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตและผู้บริดภคในประเทศเพื่อเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 5 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตุ้มน้ำหนัก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการค้าสินค้าอินทรีย์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากลและต่อยอดเพื่อการส่งออกพร้อมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสนับสนุนโครงการหนูณิชย์ Street Food ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกวดราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 5 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตุ้มน้ำหนัก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสนับสนุนโครงการหนูณิชย์ Street Food ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ และ LAN Cable
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu