TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หมวดหมู่ประกาศการขายทอดตลาด

Dbd
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 4 ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 1 ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา

Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 4 ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ (เงินงบประมาณ) จำนวน 49 ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu