TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

Rge
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างประชาสัมพันธ์โครงการงานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ประจำปี 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
37881852
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมบริการสำหรับการเดินทางมาปฏิบัติราชการในประเทศไทยของ ผช. ผอ. สคต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164629342
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87158796
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถพร้อมบริการสำหรับโครงการคณะผู้แทนการค้าด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (โรงแรม เรือสำราญ สายการบิน) เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อขยายธุรกิจบริการด้านอาหารของไทย Food Service ในสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์การส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบ www.thailandinnodesign.com ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

164629342
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าพื้นที่ โครงการ Mini Thailand Week ณ แขวงสาละวัน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87158796
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคลาดและการแถลงข่าวการจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ตกแต่งคูหา และเช่าอุปกรณ์ตกแต่งคูหางานแสดงสินค้า PLMA 2018 โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Imsis220 011
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ๒๐๑๘ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87158796
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดพิธีเปิดงานโครงการขยายตลาดสินค้าไทยผ่านห้างสรรพสินค้า AEON 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu