TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

7460611.thb
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตกแต่งส่วน Innovation and Design Zone (IDZ) ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Rge
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตกแต่งนิทรรศการพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล (T-STYLE 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164451372
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380031720 Comment Write
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กลุ่มงานพัฒนาตลาดดิจิทัล
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตกแต่งคูหา DITP Service Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

1366720683 Email
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องโทรสารของสำนักงานฯ งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Imsis220 011
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ของ สคต. ซันติอาโก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
159326969
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อของจ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์-เครื่องพริ้นเตอร์สคต.กรุงนิวเดลี
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7460611.thb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ของ สคต.กรุงนิวเดลี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7460611.thb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการขอซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่องพิมพ์พรินเตอร์ ของ สคต กรุงนิวเดลี กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu