ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด วิธี e-bidding
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด วิธี e-bidding
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาอุปกรณ์สนันสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ วิธี e-bidding
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาอุปกรณ์สนันสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ วิธี e-bidding
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 วิธี e-bidding
งานบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และงานวิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
งานบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และงานวิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ซื้อหน่วยความจำภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน่วยความจำภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562
งานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562
งานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ปีงบประมาณ 2562
งานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ปีงบประมาณ 2562
ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า
ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า
จ้างประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวการใช้ Big Data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการค้าระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวการใช้ Big Data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการค้าระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างจัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างมืออาชีพ" ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยวิธีคัดเลือก
จ้างจัดทําหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างมืออาชีพ" ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒,๐๐๐ kVA (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒,๐๐๐ kVA (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2561
จ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2561
ซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่ายระบบ Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์
ซื้อหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่ายระบบ Private Cloud ของกระทรวงพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กลางของกระทรวงพาณิชย์(MOC e-Service)ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กลางของกระทรวงพาณิชย์(MOC e-Service)ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand ๔.๐ ทางสื่อโทรทัศน์
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ Thailand ๔.๐ ทางสื่อโทรทัศน์