สัญญา
สัญญา
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโซเชียล (สญ.23/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโซเชียล (สญ.23/2562)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง (สญ.21/2562)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง (สญ.21/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) (สญ.20/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) (สญ.20/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.19/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.19/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์บริการข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center)ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.18/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์บริการข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center)ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.18/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.17/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.17/2562)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สญ.3/2562)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สญ.3/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ แบบรวมอะไหล่ (สญ.16/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ แบบรวมอะไหล่ (สญ.16/2562)
จ้่างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (สญ.15/2562)
จ้่างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (สญ.15/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ (สญ.14/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ (สญ.14/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.13/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.13/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4 L5 L6) (สญ.12/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4 L5 L6) (สญ.12/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาปรับอากาศส่วนกลางอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.11/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาปรับอากาศส่วนกลางอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.11/2562)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอเน็ตของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.2/2562)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอเน็ตของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.2/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ (สญ.8/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ (สญ.8/2562)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.7/2562)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.7/2562)
จ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และงานวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562 (สญ.6/2562)
จ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และงานวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562 (สญ.6/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.5/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.5/2562)
จ้างรักษาความปลอดภัยและจราจร ปีงบประมาณ 2562 (สญ.4/2562)
จ้างรักษาความปลอดภัยและจราจร ปีงบประมาณ 2562 (สญ.4/2562)
จ้างรักษาความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 (สญ.3/2562)
จ้างรักษาความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 (สญ.3/2562)
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.1/2562)
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.1/2562)
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.5/2561)
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.5/2561)
สัญญาซื้อสลิงขับลิฟต์ระบบลิฟต์โดยสารอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 ลิฟต์หมายเลข L4 L5 เเละ L6 (สญ.10/2561)
สัญญาซื้อสลิงขับลิฟต์ระบบลิฟต์โดยสารอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 2 ลิฟต์หมายเลข L4 L5 เเละ L6 (สญ.10/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมโป๊ะท่าเรือโดยสาร อาคารกระทรวงพาณิชย์ โซน A (สญ.40/2561)
สัญญาจ้างซ่อมเเซมโป๊ะท่าเรือโดยสาร อาคารกระทรวงพาณิชย์ โซน A (สญ.40/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู้ Thailand 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ ) เเก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.27/2561)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย สู้ Thailand 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ ) เเก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (สญ.27/2561)
สัญญาจัดซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.7/2561)
สัญญาจัดซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สญ.7/2561)
สัญญาซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ สำหรับลิฟต์หมายเลข L20 เเละ L21 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (สญ.8/2561)
สัญญาซื้ออะไหล่เเละอุปกรณ์ สำหรับลิฟต์หมายเลข L20 เเละ L21 อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (สญ.8/2561)
สัญญาซื้อคอมพิวเตอร์เเท็ปเล็ต (สญ.9/2561)
สัญญาซื้อคอมพิวเตอร์เเท็ปเล็ต (สญ.9/2561)
สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวการใช้ Big Data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเเละการค้าระหว่างประเทศ (สญ.38/2561)
สัญญาจ้างประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวการใช้ Big Data เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเเละการค้าระหว่างประเทศ (สญ.38/2561)
สัญญาจ้างจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างมืออาชีพ ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (สญ.37/2561)
สัญญาจ้างจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอย่างมืออาชีพ ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (สญ.37/2561)