สัญญา
สัญญา
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.31/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.31/2562)
จ้่างบำรุงรักษาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) (สญ.30/2562)
จ้่างบำรุงรักษาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) (สญ.30/2562)
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) (สญ.29/2562)
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) (สญ.29/2562)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (สญ.ซื้อ 3/2562)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (สญ.ซื้อ 3/2562)
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 2/2562)
ซื้อลิขสิทธิ์ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.ซื้อ 2/2562)
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.28/2562)
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.28/2562)
จ้างซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น 9 ถึงชั้น 11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.27/2562)
จ้างซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น 9 ถึงชั้น 11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.27/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (สญ.26/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (สญ.26/2562)
เช่ารถประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.เช่า 4/2562)
เช่ารถประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.เช่า 4/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ (สญ.26/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์ (สญ.26/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อวิทยุ (สญ.25/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อวิทยุ (สญ.25/2562)
จ้างซ่อมแซมกันซึมช่องว่างทางแนวตั้งบริเวณชั้น 8-11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.24/2562)
จ้างซ่อมแซมกันซึมช่องว่างทางแนวตั้งบริเวณชั้น 8-11 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.24/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโซเชียล (สญ.23/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโซเชียล (สญ.23/2562)
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการตะหนักรู้ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง (สญ.22/2562
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการตะหนักรู้ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง (สญ.22/2562
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง (สญ.21/2562)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง (สญ.21/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) (สญ.20/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC-Operation Room) (สญ.20/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.19/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (สญ.19/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์บริการข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center)ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.18/2562)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์บริการข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center)ของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.18/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.17/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.17/2562)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สญ.3/2562)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สญ.3/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ แบบรวมอะไหล่ (สญ.16/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ แบบรวมอะไหล่ (สญ.16/2562)
จ้่างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (สญ.15/2562)
จ้่างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา (สญ.15/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ (สญ.14/2562)
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ (สญ.14/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.13/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับสภาพน้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.13/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4 L5 L6) (สญ.12/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4 L5 L6) (สญ.12/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาปรับอากาศส่วนกลางอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.11/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาปรับอากาศส่วนกลางอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (สญ.11/2562)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอเน็ตของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.2/2562)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอเน็ตของกระทรวงพาณิชย์ (สญ.2/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ (สญ.8/2562)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกระทรวงพาณิชย์ (สญ.8/2562)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.7/2562)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สญ.7/2562)
จ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และงานวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562 (สญ.6/2562)
จ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และงานวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562 (สญ.6/2562)