TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 60 stories

Ops
HAPPI DBD CLUSTER
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
76 ปี กรมการค้าภายใน
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
TEPCoT รุ่นที่ 10
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2018
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
Thailand Amazing Durian & Fruit Fest 2018
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 29 stories

Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dit
ขอบเขตการดำเนินงานจ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด..." จำนวน ๓ รายการ(จังหวัดหนองบัวลำภู สุรินทร์ และตราด)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
30335551
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการผู้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการผู้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7460611.thb
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการการจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
477765179
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดจ้างการจัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย การออกแบบและผลิตเอกสารเผยแพร่ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย และจัดจ้างการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะตันกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสูตร 2 วัน) ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีคาใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขิเชิญเข้าอบรม สร้างอาชีพ"แม่บ้านมืออาชีพ" จ.ชลบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง "Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561" ณ ห้องฟินิกซ์ 1-6 อาคารอินแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 8 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁҨѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاÍÒ¤ÒÃÊӹѡ§Ò¹¾Ò³ÔªÂì¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ¼éÒ·Íä·ÂáÅмÅÔµÀѳ±ì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìáÅÐÊè§àÊÃÔÁà¾ÔèÁªèͧ·Ò§¡ÒèÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì §º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2561 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒáÅÐÊè§àÊÃÔÁ¹Çѵ¡ÃÃÁ¼ÅÔµÀѳ±ìªØÁª¹áÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅТ¹Ò´ÂèÍÁà¾×èÍ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÊÙèÊÒ¡Å ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.