TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

Tn20151019 2611
กิจกรรม PWO Walk & Run ปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151117 2706
องค์การคลังสินค้าลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้า โชคศักดาพานิช จังหวัดสระเเก้ว (โครงการเเทรกเเซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕)
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151208 2736
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151110 2656
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151203 2731
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้า GI ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าลูกหยียะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dit
ขอบเขตการดำเนินงานจ้างโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dtn
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คันระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สมัครผ่านระบบ MOC BIZ GO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
239810
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16220705
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Creative Lab
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16220705
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Creative Lab
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 6 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÍبÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒäúǧ¨Ã ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ ¾Ñ²¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒäúǧ¨Ã ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ·Õè 2 ¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾´éÒ¹¡ÒõÅÒ´¼Ùé¼ÅÔµÊÔ¹¤éÒÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒäúǧ¨Ã´éǹÇѵ¡ÃÃÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ·Õè 2.1 ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒôéÒ¹¡ÒõÅÒ´áÅÐÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§â¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاÍÒ¤Ò÷Õè·Ó¡ÒÃáÅÐÊÔ觡èÍÊÃéÒ§»ÃСͺÊӹѡ§Ò¹¾Ò³ÔªÂì¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ·Åا ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡ÒèѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾Ï ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑ Food Valley ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ·Õèá»ÃÃÙ»áÅÐäÁèá»ÃÃÙ» »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒäúǧ¨Ã ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ ¾Ñ²¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒäúǧ¨Ã ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ·Õè 1 ¡ÒÃà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾´éÒ¹¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒÍصÊÒË¡ÃÃèÁá»ÃÃÙ» â´Â¡ÒèѴͺÃÁÊÑÁ¹Ò¢éÒÇáÅÐÁѹÊÓ»ÐËÅѧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.