TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

Tn20151019 2611
กิจกรรม PWO Walk & Run ปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151203 2731
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151103 2650
ผู้บริหาร อคส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้ากลาง นางกัญภร เกิดทวี หลัง๒ จ.นครราชสีมา (โครงการเเทรกเเซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๑/๕๒)
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151117 2706
องค์การคลังสินค้าลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้า โชคศักดาพานิช จังหวัดสระเเก้ว (โครงการเเทรกเเซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕)
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151208 2736
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dit
ขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Video Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อวิทยุ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเเละพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่พาณิชย์ 4.0 ทางสื่อโทรทัศน์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
http://www.moc.go.th/index.php/tor/category/draft-tor-2.html
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class room)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
http://www.moc.go.th/index.php/tor/category/draft-tor-2.html
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สมัครผ่านระบบ MOC BIZ GO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
239810
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16220705
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Creative Lab
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16354126
หลักสูตร "ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter 4.0 Plus" รุ่นที่ 16
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
225300
หลักสูตร
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 11 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒäéÒä·ÂÊÙè¾Ò³ÔªÂì 4.0 ·Ò§Ê×èÍÇÔ·ÂØ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑ Food Valley ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒèѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÊè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒäéÒä·ÂÊÙè¾Ò³ÔªÂì 4.0 ·Ò§Ê×èÍâ·Ã·ÑÈ¹ì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅÐÍØ»¡Ã³ì¢Í§Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂì (Êèǹ¡ÅÒ§áÅÐÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤) »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.