TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 20 ก.พ. 2561)

180
20.02.61

19 Feb 2

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  โดยมีนายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมด้วย เมื่อวันจันทร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu