TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน ตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงานรัฐมนตรี 9 มี.ค 61)

118
09.03.61

March 8 1

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน ตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8  มีนาคม  2561  ณ จังหวัดกาญจนบุรี  (สำนักงานรัฐมนตรี 9 มี.ค 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu