TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

H.E. Mr. Lyu Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 18 เม.ย. 61)

273
18.04.61

April China 1

H.E. Mr. Lyu  Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันพุธที่  18  เมษายน  2561  ณ  ห้องรับรอง ชั้น 11  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 18 เม.ย. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu