TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 30 พ.ค. 61)

238
30.05.61

May Aos 1

H.E. Mr. Paul  Robilliard  เอกอัครราชทูตแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 30 พ.ค. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu