TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

Mr. Peter Howard Rider อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 30 พ.ค.61)

259
30.05.61

May 28 1

Mr. Peter  Howard  Rider  อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องมไหสวรรย์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 30 พ.ค. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu