TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
เกี่ยวกับกระทรวง

MOC   i-SERVICE

ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการการเมือง

10187
18.07.61

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Minister of Commerce)Logo Ss
 

Sontirat2(1)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
Mr. Sontirat Sontijirawong
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Deputy Minister of Commerce)Logo Ss
 

Chutima1

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
Miss Chutima Bunyapraphasara
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรี (Vice Minister)Logo Ss
 

Jintana

None
นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ
Mrs. Jintana  Chaiyawonnagal
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
Vice Minister attached to the Prime Minister
-
-
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
Vice Minister for Commerce

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Advisor to the Minister of Commerce)Logo Ss
 

None

Duangporn

-
-
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Advisor to the Minister of Commerce
นางดวงพร  รอดพยาธิ์
Mrs. Duangporn  Rodphaya
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Advisor to the Deputy Minister of Commerce

  

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Secretary to the Minister of Commerce)Logo Ss
 

Vilaivan

 Voravut

นางวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี
Mrs. Vilaivan Tapwongsri
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Secretary to the Minister of Commerce
นายวรวุฒิ  โปษกานนท์
Mr. Voravut  Posaganondh
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Assistant Secretary to the Minister of Commerce
 
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์Logo Ss
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
   นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
   นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์
   นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์
   นายวีระชัย  นพสุวรรณวงศ์
   นายสนั่น  อังอุบลกุล
   พล.ต.ท. ไกรบุญ  ทรวดทรง
   นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์
   นายวัชรพล  บุญหลาย
   นายชยงการ  ภมรมาศ
   นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์
   นายศุภชัย  ศรีสุชาติ
   นายชนินทร์  มีโภคี
   นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ
   นายณพพงศ์  ธีระวร
   นายอรัญ  วงศ์อนันต์
ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

 

 
 
 
 
 
 

Main Menu