ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

องค์ความรู้ KM

MOC  i-SERVICE

กลุ่มกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

27983
14.10.58

กลุ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
   กรมการค้าภายใน

กลุ่มกฎหมายจัดระเบียบการค้า
   องค์การคลังสินค้า

   กรมการค้าภายใน

กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
   กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มกฎหมายจดทะเบียนการค้าและการประกอบธุรกิจ
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กลุ่มกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
   กรมการค้าต่างประเทศ

   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

   กรมส่งเสริมการส่งออก

Main Menu