TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

H.E. Mr. Shiro SADOSHIMA เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์

179
14.02.61

Feb 14 1

H.E. Mr. Shiro  SADOSHIMA  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ห้องรับรอง ชั้น 11  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 14 ก.พ. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu