TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

H.E. Mr. Sujeewa Senasinghe รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศศรีลังกา เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 26 พ.ค. 59)

1349
26.05.59

May 26 1

H.E. Mr.Sujeewa  Senasinghe   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศศรีลังกา  เข้าพบ นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  พฤษภาคม   2559  ณ  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 26 พ.ค. 59) 

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu