Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
บริการของกระทรวง

MOC   i-SERVICE

คู่มือประชาชน : กรมการค้าต่างประเทศ

คู่มือสำหรับประชาชนการรายงานการส่งออกสินค้าเกษตร

การออกใบอนุญาตส่งออกสินค้าที่มีมาตรการส่งออก

การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการนำเข้า

การยื่นรายงานการนำเข้าข้าวภายใต้ WTO

การขึ้นบัญชีเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมปรับสภาพรถยนต์

Main Menu