ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด

เดือนเมษายน  2544

ลำดับ

เลขทะเบียน

วันจดทะเบียน

ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด

ตั้งอยู่ที่อำเภอ

ทุนจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

1

8005

3 เม.ย.44

ริมเวียง

แม่ริม

150,000

ปรึกษา

2

8006

3 เม.ย.44

เอสเอซีอีควิปเม้นท์

สารภี

200,000

เครื่องปรับอากาศ

3

8007

3 เม.ย.44

เอสเอสอพาร์ทเม้นท์

เมือง

600,000

โรงแรม,ห้องพัก

4

8008

3 เม.ย.44

ฐิติวัฒน์วัสดุภัณฑ์

เมือง

1,000,000

วัสดุก่อสร้าง

5

8009

4 เม.ย.44

ธาร-ตะวันวาณิชย์

แม่ริม

500,000

อลูมิเนีย

6

8010

5 เม.ย.44

ญาณิศาก่อสร้าง

เมือง

900,000

ก่อสร้าง

7

8011

5 เม.ย.44

หันสาเดคคอร์

หางดง

40,000

หัตถกรรม

8

8012

5 เม.ย.44

สมฤทธิ์ผล

เมือง

1,000,000

ก่อสร้าง

9

8013

5 เม.ย.44

อาชาวัวหัน-ปลาสด

เมือง

800,000

อาหารเครื่องดื่ม

10

8014

9 เม.ย.44

เชียงใหม่ผลิตภัณฑ์

ดอยสะเก็ด

1,000,000

ผ้า,เสื้อผ้า,ตัดเย็บผ้า

11

8015

9 เม.ย.44

ลานนาแอนด์ล้านช้างทัวร์

สันกำแพง

200,000

นำเที่ยว

12

8016

9 เม.ย.44

เอ็นทีโซลูชั่นแอนด์เซอร์วิส

เมือง

150,000

คอม

13

8017

9 เม.ย.44

สุอาปันดีไซน์

เมือง

1,000,000

สถาปนิก

14

8018

9 เม.ย.44

อัลยาส

สันทราย

100,000

ปรึกษา

15

8019

10 เม.ย.44

เพชรเพิ่มทรัพย์

สันกำแพง

200,000

ปรึกษา

16

8020

11 เม.ย.44

ทีโอพีแทรคอีควิปเม้นท์

เมือง

1,000,000

เครื่องจักรกล

17

8021

11 เม.ย.44

เยลโล่ว์ซัม-มารีนอินเตอร์เทรด

เมือง

500,000

บรรจุภัณฑ์

18

8022

12 เม.ย.44

เจแอลเอ

เมือง

200,000

เฟอร์นิเจอร์

19

8023

18 เม.ย.44

มีลาภทัวร์

เมือง

500,000

นำเที่ยว

20

8024

18 เม.ย.44

เอ็กซ์คลูซีฟมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล

เมือง

500,000

คอม

21

8025

19 เม.ย.44

ลี้สกุลรักษ์ขนส่ง

สันทราย

200,000

ขนส่งสินค้า

22

8026

19 เม.ย.44

สวนดอกเทเลคอม

ฝาง

500,000

โทรศัพท์

23

8027

20 เม.ย.44

กรกฤษดาก่อสร้าง(เชียงใหม่)

สันทราย

200,000

ก่อสร้าง

24

8028

20 เม.ย.44

ทรูคราฟท์

สันกำแพง

 

เฟอร์นิเจอร์

25

8029

24 เม.ย.44

จามเทวีคลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส

แม่ริม

100,000

ทำควาสะอาด

26

8030

26 เม.ย.44

เชียงใหม่ฟ้าคราม

เมือง

390,000

อารหารเครื่องดื่ม

27

8031

26 เม.ย.44

กรีนเวิลด์ทัวร์

เมือง

500,000

นำเที่ยว

28

8032

26 เม.ย.44

หนุม่สาวเพื่อนไทยล้านนาการท่องเที่ยว

สันทราย

200,000

นำเที่ยว

29

8033

30 เม.ย.44

สยามโปรเท็กซ์ชั่นการ์ด

เมือง

500,000

ยาม

30

8034

30 เม.ย.44

ฟลามิงโกอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

เมือง

2,000,000

คอม

กลับหน้าเดิม