วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี
 
กาญจนบุรี เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สังคมโปร่งใส ร่วมใจต้านยาเสพติด เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน มีบริการที่เป็นธรรม ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
ภารกิจ/พันธกิจ

 

 • ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ สร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเอง
 • พัฒนาการบริหารภาครัฐ ภาคเอกชนทุกระดับให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ลดความซ้ำซ้อน โปร่งใสและเป็นธรรม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • ปลูกฝังค่านิยมการบริโภค และการออมให้ครอบครัว ดำรงชีวิต แบบพอเพียง โดยยึดหลักคุณ ธรรม และจริยธรรม
 • ปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยความร่วมมือของทุกองค์กร
 • พัฒนาเครือข่ายชุมชนชายแดนให้มีความเข้มแข็ง และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน เสริมสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนและท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
 • ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นเจ้าบ้านและให้บริการที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม
เป้าหมาย

 

 • ลดจำนวนหมู่บ้านยากจน 540 หมู่บ้าน ให้หมดสิ้นไปในปี 2549
 • ลดการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดให้หมดสิ้นไป
 • นำกระบวนการพลังแผ่นดินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาและขยายหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติดที่ผ่านการรับรองให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ต่อปี
 • ปัญหาชายแดนได้รับการจัดระเบียบและแก้ไข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท้องถิ่นของ 2 ประเทศ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นกระบวน การมีส่วนร่วม
 • ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการขั้นพื้นฐาน ทุกด้านได้มาตรฐาน
 • แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และการบริการได้มาตรฐานสากล เป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม