สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

เดือน เมษายน 2550

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

ลำดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1.
วัสดุเชื้อเพลิง
-
ตกลงราคา
-
หจก จงทรัพย์ไพศาล
ราคา   10,090 บาท
ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
2.
วัสดุสำนักงาน
-
ตกลงราคา
-
ร้าน เอ ซี ซี สเตชั่นเนอรี่
ราคา    800 บาท
ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
3.
วัสดุสำนักงาน
-
ตกลงราคา
-
นายพิศิษฐ์ กิจเจริญ
ราคา    526 บาท
ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
4.
วัสดุสำนักงาน
-
ตกลงราคา
-
หจก.น้ำดื่มสมใจ
ราคา    240 บาท
ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
5.
วัสดุงานบ้านงานครัว
-
ตกลงราคา
-
ร้านเบตงมินิมาร์ท
ราคา    435 บาท
ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
6.
ซ่อมครุภัณฑ์
-
ตกลงราคา
-
อู่อ๊อดเบรคยนต์
ราคา    5,981.30 บาท
ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

BACK