สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบ เดือนกันยายน   2552

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

ลำดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
1
ถ่ายเอกสาร
-
ตกลงราคา
-

ร้านก๊อปปี้เบสท์
ราคา   130   บาท

ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
2
ล้างรูปถ่าย
-
ตกลงราคา
-
โฟกัสเอ็กซ์เพลส
ราคา  355   บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
3
เครื่องสำรองข้อมูล
-
ตกลงราคา
-
ร้านถาวรกิจพาณิชย์
ราคา 7,900   บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
4
แผ่น ดีวีดี
-
ตกลงราคา
-
ร้านถาวรกิจพาณิชย์
ราคา   600   บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
5
แผ่น ซีดี
-
ตกลงราคา
-
ร้านถาวรกิจพาณิชย์
ราคา   210   บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
6

แก้วน้ำ

-
ตกลงราคา
-
บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ราคา   920   บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
7
รางปลั๊กไฟฟ้า       บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ราคา   150   บาท
 
8
ถ่ายเอกสาร
-
ตกลงราคา
-
ร้านคิวซี ซีล็อก แอนด์ เซอร์วิช
ราคา  2,332  บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
9
ซ่อมรถตู้
-
ตกลงราคา
-
บริษัท ฮิบโปรลำปางจำกัด
ราคา  1,708  บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
10
ปะยางรถยนต์
-
ตกลงราคา
-
ร้านพัฒนายางยนต์
ราคา  200  บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
11
น้ำมัน
-
ตกลงราคา
-
หจก.จงทรัพย์ไพศาล
ราคา 7,806.27 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
12
ซ่อมคอมพิวเตอร์
-
ตกลงราคา
-
ร้านถาวรกิจพาณิชย์
ราคา 400 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
13
ถ่ายเอกสาร
-
ตกลงราคา
-
ร้าน วรรณชลี
ราคา  317 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
14
ทำป้ายประชาสัมพันธ์
-
ตกลงราคา
-
ร้าน คิง แอนด์ ควีน สติกเกอร์
ราคา  3,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
15
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์
-
ตกลงราคา
-
ร้าน เอ็นเค เลเซอร์ปริ้นท์
ราคา 6,000 บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
16
ถ่ายเอกสาร
-
ตกลงราคา
-
ร้านมั่นคงพาณิชย์
ราคา  4,080   บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
17
วัสดุสำนักงานฯ
-
ตกลงราคา
-
หจก.แอล พีไฮเทคเซ็นเตอร์
ราคา  6,531  บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
18
หมึก Fax
-
ตกลงราคา
-
บริษัท นิยมพาณิชลำปาง จำกัด
ราคา  1,500  บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
19
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
-
ตกลงราคา
-
หจก.แอล พีไฮเทคเซ็นเตอร์
ราคา 26,000  บาท
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

BACK