พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
การบริหารงานบุคคล

อัตรากำลังของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก


นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์
พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก


นายสุพล ศรีทับทิม
ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

      
      
         
นายพิษณุ แก้วนัยจิตร
นักวิชาการพาณิชย์ 6ว
นายปริญญา บุญมา
นักวิชาการพาณิชย์ 5
นางสาวสายพิณ ข้องหลิม
นักสถิติ 4
นางอรอนงค์ นาคสมบูรณ
เจ้าพนักงานธุรการ 5
นางยุวดี วาดอินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
นายเชาวลิต อยู่ทิม
พนักงานขับรถยนต์
นายอรรถวัฒน์
พนักงานขับรถยนต์


บทบาทหน้าที่และภารกิจหลัก

งานและภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

1.บทบาทหน้าที่
1.1 ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสาน กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงานซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะ
1.2 ประสานจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการด้านการพาณิชย์ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง และแผนจังหวัด ตลอดจนกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง และเป็นหน่วยข้อมูลทางการพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัด
1.3 ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาตลาดการค้าภายในประเทศ และปัญหาทางการค้าอื่น ๆ
1.4 ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
1.6 ปฏิบัติงานคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค โดยเสนอแนะนโยบายคุ้มครองและทิศทางดูแลผู้บริโภค วางระบบข้อมูลสินค้าเพื่อดูแลประชาชนและผู้รับบริการ ในฐานะผู้บริโภคของจังหวัด
1.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า One Tambon One Product
1.8 ปฏิบัติงานส่งเสริมหอการค้าจังหวัด


2.ภารกิจหลัก
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มีภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 งานพัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์
2.2 งานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้า
2.3 งาน/โครงการพัฒนาจังหวัด
2.4.1 โครงการสนับสนุนตลาดผลิตภัณฑ์ภูมิภาค (OTOP)
2.4.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าประเทศเพื่อนบ้าน


Copyright 2005. Office of Commercial Affairs, Pitsanulok. All rights reserved.