การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

1.  เครื่องหมายการค้าของท่านเหมือนหรือคล้ายกับของผู้อื่นหรือไม่

                   ท่านสามารถตรวจสอบว่าเครื่องหมายของท่านเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่    โดยยื่นคำร้องขอตรวจค้นและชำระค่าธรรมเนียม  100  บาท  ต่อชั่วโมง  (สามารถตรวจด้วยตนเองที่ฝ่ายบริการและตรวจรับคำขอ  ส่วนบริหารจดทะเบียน  ชั้น  3)

 

2.  จะใช้แบบพิมพ์อะไร

                   . 01    คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ  เครื่องหมายรับรอง  และเครื่องหมายร่วม

                   . 16    บัตรแข็ง

 

3.  จัดเตรียมคำขออย่างไร

                   3.1  พิมพ์ข้อความในแบบพิมพ์  . 01  พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของหรือตัวแทน  (ต้นฉบับ)

                                3.2  ถ่ายสำเนาแบบพิมพ์  ก. 01  ที่พิมพ์และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว  ตามข้อ  3.1  อีก  แผ่น

                   3.3  ปิดรูปเครื่องหมายที่ชัดเจนมีขนาดกว้างยาวไม่เกิน  5  ซม ทุกแผ่น  รวมต้นฉบับเป็น  6  แผ่น  (ถ้าเกิน  5  ซม ชำระเงินเพิ่ม  ซม.ละ  100  บาท)

                   3.4  พิมพ์ข้อความลงในบัตรแข็ง  . 16   โดยข้อความทั้งหมดต้องตรงกับแบบพิมพ์  . 01  ทุกรายการ  รวม  2  แผ่น    พร้อมปิดรูปเครื่องหมายทุกแผ่น

                   3.5  รูปเครื่องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียนอีก  5  รูป

                   3.6  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าของเครื่องหมายในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  6  เดือน  กรณีเป็นนิติบุคคล

                   3.7  ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ  . 18  ซึ่งถ่ายจากต้นฉบับที่ติดอากร  30  บาท  ต่อ

ผู้รับมอบอำนาจ   1   คน    พร้อมขีดฆ่าอากรและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

(ถ้ามีการมอบอำนาจ)

 

4.  ค่าธรรมเนียม

                   ยื่นคำขอจดทะเบียน  สินค้า/บริการ                   อย่างละ          500   บาท

                   เมื่อรับจดทะเบียน  สินค้า/บริการ                      อย่างละ          300   บาท

                   ยื่นคำขอต่ออายุ  สินค้า/บริการ                        อย่างละ        1,000        บาท

 

5.  การคุ้มครองเครื่องหมาย

                   เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วมีอายุการคุ้มครอง  10  ปี  นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและต่ออายุได้คราวละ  10  ปี  การต่ออายุให้ยื่นคำขอภายใน  90  วัน  ก่อนวันสิ้นอายุ

 

6.  การยื่นคำขอต่ออายุ

                   ให้ใช้แบบพิมพ์  . 7  (คำขอต่ออายุและ  . 17  (บัตรแข็งต่ออายุ ส่วนวิธีจัดเตรียมคำขอปฏิบัติเช่นเดียวกับ  . 01  และ  . 16  กรณีตั้งตัวแทนใหม่  ให้ยื่น . 06  (คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

 

7.  สถานที่ยื่นคำขอ

                                ส่วนบริหารงานจดทะเบียน  ชั้น  สำนักเครื่องหมายการค้า  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  หรือ

                   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี