ประกาศคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี  (SINGBURI  BRAND)

 

***********************

 

                   อาศัยระเบียบจังหวัดสิงห์บุรี  ว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี  (SINGBURI  BRAND)  ..  2547  และคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี  ที่  898/2547  ลงวันที่  11  มิถุนายน  .. 2547  และ ที่  900/2547  ลงวันที่  14  มิถุนายน  ..  2547   คณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี    ได้ออกประกาศดังนี้

                   1.  ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี  (SINGBURI  BRAND)  ให้ยื่นคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี  (SINGBURI  BRAND)    พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามรายละเอียดแนบท้ายแบบคำขอ  ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี

                   2.  ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี  ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ    แล้วนำเสนอคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์

รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพิจารณา

                   3.  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี  (SINGBURI  BRAND)  ได้แก่

                         3.1  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

                         3.2  เป็นผู้ประกอบการผลิตหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการ  ที่มีสำนักงานใหญ่  หรือสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี  หรือเป็นผู้ประกอบการประเภทกลุ่มอาชีพในจังหวัดสิงห์บุรี

                   4.  คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ  ที่จะขอใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี  (SINGBURI  BRAND)  ประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหลายข้อรวมกัน  ดังนี้

                         4.1  เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีแหล่งผลิตในจังหวัดสิงห์บุรี  หรือผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดสิงห์บุรี  หรือเป็นบริการที่มีคุณภาพในหรือจากจังหวัดสิงห์บุรี

                         4.2  เป็นสินค้าหรือบริการที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัดสิงห์บุรี

                         4.3  กรณีเป็นสินค้าหรือบริการ  ที่ต้องได้รับอนุญาตในการผลิตและการจำหน่าย  หรือเป็นสินค้าหรือบริการ  ที่มีกฎหมายกำหนดให้มีมาตรฐาน  หรือเครื่องหมายรับรอง  เช่น  ISO  HACCP  GMP  GAP  มอกอยมผช เป็นต้น  จากหน่วยงานราชการ   สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาต  และ/หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการนั้นก่อน

 

                   5.  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี    ต้องจัดทำ

ตราสัญลักษณ์ขึ้นใช้เองตามแบบที่กำหนด  ขนาดตามความเหมาะสมของสินค้าหรือภาชนะบรรจุ  และการใช้หรือประทับตราต้องใช้หรือประทับตราสัญลักษณ์ไว้บริเวณที่เหมาะสม    ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ลดคุณค่าหรือลบหลู่ต่อตราสัญลักษณ์

                   6.  สินค้าหรือบริการ  ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี  (SINGBURI  BRAND)  แล้ว     ถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรีกำหนด  หรือสินค้าหรือบริการนั้นด้อยคุณภาพลงจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การรับรองไว้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด      คณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรีมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตตราสัญลักษณ์ได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใด   โดยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด   ที่เกิดจากการเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว

                   7.  ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี   กำกับดูแลและจัดทำทะเบียนการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี   (SINGBURI  BRAND)

 

ประกาศ   ณ   วันที่    19    กรกฎาคม    ..  2547

 

 

พระนาย    สุวรรณรัฐ

(นายพระนาย    สุวรรณรัฐ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ประธานคณะกรมการบริหารตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดสิงห์บุรี