หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของระบบและการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐาน  ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องแผนและมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี        สารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ

2.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  เข้าใจถึงศักยภาพ และประโยชน์  ของการใช้ข่าวสารข้อมูล

3.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการใช้ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

4.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในงานพิมพ์  งานคำนวณ  และการนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

 

ขอบเขต

กรอบเนื้อหาขอบเขตของหลักสูตรมีดังนี้

Ø       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Ø       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  Windows

Ø       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  Word

Ø       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  excel

Ø       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  PowerPoint

Ø       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Internet , E-mail

 

(รายละเอียดดูได้ที่ภาคผนวกท้ายหลักสูตรนี้)

 

 

เวลาฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น                                                                30        ชั่วโมง

วิธีการ

-          บรรยาย  ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1.      เป็นข้าราชการที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มาก่อน

2.      เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอกหลักสูตรและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

 

เงื่อนไขการฝึกอบรม

 

ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลตามหลักสูตรนี้  จะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. สามารถผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60           ของคะแนนทดสอบทั้งหมด

2.      มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร

 

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

 

วัน

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการอบรม

 

วันที่ 1

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

v       คอมพิวเตอร์คืออะไร

 

v       องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

 

v       ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

 

v       ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

v       คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

 

v       การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับโปรแกรม Microsoft  Window XP

v       แนะนำโปรแกรม

v       การใช้เมาส์ คีบอร์ด

v       การเปลี่ยน  Wallpaper  , Screen  Sever

v       แนะนำ My  computer

v       การเข้าและออกจากโปรแกรม

v       การเข้าและออกจากโปรแกรมอื่นๆ

v       การใช้ Recycle  Bin

 

วันที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  Word 2003

 

v       แนะนำโปรแกรม

v       คุณสมบัติและความสามารถ

v       การป้อนและการลบข้อความ

v       การจัดรูปแบบข้อความ

v       การพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์

v       เทคนิคอื่นๆ

 

 

 

 

วัน

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการอบรม

วันที่ 3

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม  Microsoft  Excel 2003

v       แนะนำการใช้โปรแกรม

v       คุณสมบัติและความสามารถ

v       การป้อนข้อมูล  การจัดรูปแบบ

v       การใช้ฟังก์ชัน  และการคำนวณอย่างง่าย

v       การทำตารางกราฟ

v       การพิมพ์

v       แนะนำเทคนิคอื่นๆ

 

 

วันที่ 4

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  Powerpoint 2003

v       แนะนำโปรแกรม

v       คุณสมบัติและความสามารถ

v       การทำงานกับสไลด์

v       การแก้ไขสสไลด์

v       การแทรกราฟิก

v       การนำเสนอสไลด์

v       เทคนิคการนำเสนองานอื่นๆ

v       การสร้างผังองค์กร

v       การ Paceking  Slide  นำไปใช้ที่เครื่องอื่น

 

 

วันที่ 5

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Internet  และ E-mail

v       Internet  คืออะไร

v       องค์ประกอบของระบบ Internet

v       การเข้าสู่ระบบ Internet 

v       แนะนำ Web Brower

v       การเปิด  Web  Site ที่น่าสนใจ

v       การใช้ E-mail

 

 

 

_____________________________________________