บัญชีรายชื่อข้าราชการ / พนักงาน กระทรวงพาณิชย์ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2550
หลักสูตรการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft  Access
ระหว่างวันที่  26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550    เวลา  09.00 น. – 16.00 น.
  ห้อง 30618   ชั้น  6   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
       
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หมายเหตุ
1 นายสมพร ธรรมบูชิต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7ว สำนักงานปลัด (ตสก.)  
2 นายนภดล จันทรวาฌิชย์กุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สำนักงานปลัด (ศทส.)  
3 น.ส.จุฑารัตน์ ริ้วสุวรรณ์ บุคลากร 5 สำนักงานปลัด (กจ.)  
4 น.ส.สุนิดา  อรุณพิพัฒน์ นักวิชาการพาณิชย์ 5 กรมการค้าต่างประเทศ  
5 น.ส.จรรยา  เสริมสุข เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 5 กรมการค้าต่างประเทศ  
6 น.ส.จันทนา โชติมุณี นักวิชาการพาณิชย์ 5 กรมการค้าต่างประเทศ  
7 นายปวริศ หาญณรงค์ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว กรมการค้าต่างประเทศ  
8 น.ส.ทิพย์วรรณ ขอเชื้อกลาง นักวิชาการพาณิชย์ 4 กรมการค้าต่างประเทศ  
9 น.ส.ภรสราง ดำรงรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ  
10 นางวัชรี  รังสิพัชรายุธ นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมการค้าภายใน  
11 นายนรากร  จุลรักษา นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมการค้าภายใน  
12 นางขวัญใจ รัตนพันธ์ จนท.บันทึกข้อมูล 5 กรมการค้าภายใน  
13 น.ส.กุลธิดา เพ็ชรวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 3 กรมการค้าภายใน  
14 น.ส.สมรัตน์ พลศิลา พนักงานราชการ กรมการค้าภายใน  
15 นางกำพุชนาฎ  รื่นพล นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมการค้าภายใน  
16 นายสุรภพ จันทร์เปล่ง บุคลากร 3 กรมการค้าภายใน  
17 น.ส.ชลธิชา  แจ่มกระจ่าง จนท.วิเคราะห์งานทะเบียนฯ กรมทรัพสินทางปัญญา  
18 นายไตรโรจน์  ลามอ จนท.วิเคราะห์งานทะเบียนฯ กรมทรัพสินทางปัญญา  
19 นางสุวิภา  สมัญญา บุคลากร 4 องค์การคลังสินค้า  
20 นายไชยวัฒน์ เอี่ยมอริพงษ์ ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า  
21 น.ส.ทัศณี ยมชัยภูมิ ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า  
22 น.ส.วรากร เหลืองพยุง ลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า  
23 นายทศตรี ศีลเตช พนักงานบริหารทั่วไป 5 องค์การคลังสินค้า  
24 นางนิชาภา  ศรีสังข์  นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมเจรจาการค้าฯ  
25 นางจุลลัดดา  ถาวรสุข นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมเจรจาการค้าฯ  
26 นางทิพรัตน์  เที่ยงบุญ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว สำนักงานรัฐมนตรี  
27 นายสรพฤทธ์  เจริญ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว สำนักงานปลัด (สด.)  
28 นางนิตยา  ชูมี   สำนักงานปลัด (สด.)  
29 น.ส.บุบผา  ลิปิการกุล จพง.สถิติ 5 สำนักงานปลัด (สด.)  
30 นายบุญช่วย ทิพย์กาญจนรัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
31 น.ส.สัจจภรณ์  นิ่งนาน   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
32 นางเสงี่ยม เพ็งนาเรนทร์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
33 น.ส.จินตนา ธนะคุ้ม   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
34 น.ส.พัชรินทร์ สระเกิด พนักงานราชการ กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
35 น.ส.รุจิรา จงแจ่ม นักวิชาการพาณิชย์ 6ว กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
36 นายจันทร์ทิพย์ จิรโรจน์ นักวิชาการประกันภัย 5 กรมการประกันภัย  
37 นางทรงสมร เอี่ยมสรรพางค์ นักวิชาการประกันภัย 4 กรมการประกันภัย  
38 น.ส.อรอุษา เศรษฐศรีดำรง นักวิชาการประกันภัย 5 กรมการประกันภัย  
39 น.ส.ณัฎฐา น้อยเจริญ นักวิชาการประกันภัย 4 กรมการประกันภัย  
40 นายสุทธิชัย บุริมจิตร์ จ.บันทึกข้อมูล 5 สำนักงานปลัด (ศทส.)