บัญชีรายชื่อข้าราชการ / พนักงาน กระทรวงพาณิชย์ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2550
หลักสูตรการการนำเสนอด้วย Power Point Advance รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่  12 - 16  มีนาคม 2550    เวลา  09.00 น. – 16.00 น.
  ห้อง 30618   ชั้น  6   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
       
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หมายเหตุ
1 น.ส.กาญจนวรรณ  เงินสมบัติ จนท.เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 สำนักงานปลัด (ศทส.)  
2 น.ส.นันท์นภัส สิริกานติโสภณ นักวิชาการพาณิชย์ 5 กรมการค้าต่างประเทศ  
3 น.ส.พรทิพย์  เตชะอุบล นักวิชาการพาณิชย์ 7ว กรมการค้าต่างประเทศ  
4 นางดลใจ ศรีสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว กรมการค้าต่างประเทศ  
5 น.ส.สาคร  แดงงาม นักวิชาการพาณิชย์ 7ว สำนักงานปลัด (สนพ.)  
6 น.ส.วันเพ็ญ  บูรณะเวชหลิม นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมการค้าภายใน  
7 นางวลัยรักษ์ เร่งงาน นักวิชาการพาณิชย์ 7ว กรมการค้าภายใน  
8 น.ส.อัญชลี  เงินยวง บุคลากร กรมทรัพสินทางปัญญา  
9 น.ส.ธนัชญา  สว่างศรี จนท.ธุรการ กรมทรัพสินทางปัญญา  
10 น.ส.พรประภา  เกื้อชาติ นักคอมพิวเตอร์ 4 องค์การคลังสินค้า  
11 น.ส.อาภรณ์  วิเชียรสรรค์ นักคอมพิวเตอร์ 4 องค์การคลังสินค้า  
12 นางณรัชธา พิสิษฐเกษม นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมเจรจาการค้าฯ  
13 นายรอน ศิริวัณสาณฑ์ นักวิชาการพาณิชย์ 5 กรมเจรจาการค้าฯ  
14 นางทิพรัตน์ เที่ยงบุญ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว สำนักงานรัฐมนตรี  
15 น.ส.กนกวรรณ  กนกกุลชัย   สำนักงานปลัด (สด.)  
16 น.ส.วลัยพรรณ กำเนิดมณี   สำนักงานปลัด (สด.)  
17 นางมยุรี วรรณเสถียรกุล นว.การเงินและบัญชี 8ว สำนักงานปลัด (กค.)  
18 นางปาณัสม์  หินเจริญ   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
19 นางวาสนา  ยุววิทยาพาณิชย์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
20 นางปรียานุช จีระศิลป์ นักวิชาการประกันภัย 6ว กรมการประกันภัย