บัญชีรายชื่อข้าราชการ / พนักงาน กระทรวงพาณิชย์ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2550
หลักสูตรการตกแต่งภาพด้วย Photoshop รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่  19 - 23  มีนาคม 2550    เวลา  09.00 น. – 16.00 น.
  ห้อง 30618   ชั้น  6   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
       
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด หมายเหตุ
1 น.ส.วรรณดี  ขำอ่อน บุคลากร 5 สำนักงานปลัด (กจ.)  
2 น.ส.ศิริวรรณ์  กอบกิจอร่าม จนท.บันทึกข้อมูล 5 กรมการค้าต่างประเทศ  
3 นายนินนาท  เกิดลาภผล นิติกร 7ว กรมการค้าต่างประเทศ  
4 นางณัฐวรรณ ตันหยงมาศ นักวิชาการพาณิชย์ 7ว กรมการค้าต่างประเทศ  
5 น.ส.จารุณี เนินดี จนท.บันทึกข้อมูล 2 กรมการค้าต่างประเทศ  
6 นางวาสนา พรหมแก้ว บุคลากร 6 กรมการค้าต่างประเทศ  
7 นางจิระพร สุดจิตรีศิริ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว กรมการค้าต่างประเทศ  
8 น.ส.สมบูรณ์ศรี  แก่นสุวรรณ จนท.วิเคราะนโยบายฯ 8ว สำนักงานปลัด (สนพ.)  
9 นางกนกพัชร แท่นจินดารัตน์ นักวิชาการพาณิชย์ 7ว กรมการค้าภายใน  
10 น.ส.ศุภนิตย์  บุญยรัตพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ 6ว กรมการค้าภายใน  
11 นายโชคชัย รัชตไพบูลย์ นักวิชาการพัสดุ 3 กรมการค้าภายใน  
12 นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการพาณิชย์ 6ว กรมการค้าภายใน  
13 นายชนัญญา  ตะโกนา จนท.บริหารงานทั่วไป 5 กรมการค้าภายใน  
14 น.ส.มนัสนันท์  นาสำแดง จนท.บริหารงานทั่วไป 6 กรมทรัพสินทางปัญญา  
15 นางศรัณวภัทร์  นันทเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมทรัพสินทางปัญญา  
16 น.ส.อาภรณ์  วิเชียรสรรค์ นักคอมพิวเตอร์ 4 องค์การคลังสินค้า  
17 น.ส.พรประภา  เกี้อชาติ นักคอมพิวเตอร์ 4 องค์การคลังสินค้า  
18 นายสุรศักดิ์ แสงกุศลส่ง นักวิเคราะห์แผนงาน 4 องค์การคลังสินค้า  
19 นายสุรศักดิ์ ปิ่นปั่น พนักงานธุรการ 1 องค์การคลังสินค้า  
20 นายวันชัย ภู่ห้อย นักวิเคราะห์แผนงาน 4 องค์การคลังสินค้า  
21 นางกมลรัตน์ ใจดี บุคลากร 5 กรมเจรจาการค้าฯ  
22 นายนพพล พุชประดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ 5 กรมเจรจาการค้าฯ  
23 น.ส.จุรัรัตน์ อ่องลออ จนท.ธุรการ 3 กรมเจรจาการค้าฯ  
24 น.ส.นัดดาเนตร ชื่นวณิช นักวิชาการพาณิชย์ 8ว กรมเจรจาการค้าฯ  
25 น.ส.สิริวรรณ  ทองสกุล   สำนักงานปลัด (สด.)  
26 น.ส.จารุณี  จินดาไพศาล   สำนักงานปลัด (สด.)  
27 นางสุรัชาณี เนียมประเสริฐ   สำนักงานปลัด (สด.)  
28 นายนิลรัตน์ ตันสกุล นักวิชาการพัสดุ 8ว สำนักงานปลัด (กค.)  
29 น.ส.พวงแก้ว  ดุลยประพันธ์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
30 น.ส.ทรรศนีย  ชินชัยพงษ์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
31 นางสุจินันต์ รัตนเดชา   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
32 นางวาสนา ยุววิทยาพานิชย์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
33 น.ส.นุชนาถ แก้วอนันต์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
34 น.ส.ฐิติมา ศรีแสงทอง   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
35 น.ส.ทิพย์รัตน์ ศิริพรพันธ์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
36 นางรพีพันธ์ อ่อนนาม   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
37 นายสุธิพงษ์ บริรักษ์   กรมพัฒนาธุกิจการค้า  
38 น.ส.สมนา ทัฬหเมธา นักวิชาการประกันภัย 8ว กรมการประกันภัย  
39 นางเสาวภา คงคา นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว กรมการประกันภัย  
40 นางปรียานุช จีระศิลป์ นักวิชาการประกันภัย 6ว กรมการประกันภัย