บัญชีรายชื่อข้าราชการ / พนักงาน กระทรวงพาณิชย์ ที่เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงพาณิชย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจำปีงบประมาณ 2548
ช่วงที่ 2
3.6 หลักสูตรการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Oracel
ระหว่างวันที่  28 มีนาคม - 1 เมษายน 2548    เวลา  09.00 – 16.00 น.
  ห้อง 30516 (5/3)  ชั้น  5   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันที่………………………..
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ลายมือชื่อ
เช้า บ่าย
1 นางลดาวัลย์ สีม่วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7วช สำนักงานปลัดฯ (ศทส.)    
2 น.ส.นุธิตา ประเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 สำนักงานปลัดฯ (ศทส.)    
3 น.ส.เสาวณิต ผ่องใส นักวิชาการพาณิชย์ 7ว กรมเจรจาการค้าฯ    
4 น.ส.นุชนาถ อรัญธนวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ 4 กรมเจรจาการค้าฯ    
5 น.ส.ศิวพร จาวรุ่งวณิชสกุล นักวิชาการพาณิชย์ 7วช กรมเจรจาการค้าฯ    
6 นางรติรส ทศานนท์ นักคอมพิวเตอร์ 7 องค์การคลังสินค้า    
7 นางมณี สิงหรา ณ อยุธยา นักคอมพิวเตอร์ 6 องค์การคลังสินค้า    
8 นายสาธิต สืบสันติ นักคอมพิวเตอร์ 4 องค์การคลังสินค้า    
9 น.ส.สมจิตร เดิมธรณินทร์   สำนักงานปลัดฯ (สด.)    
10 นางอุบล ชีวะสุทโธ   สำนักงานปลัดฯ (สด.)    
11 นายทิวัตถ์ เปรมทา นักวิชาการพาณิชย์ 3 กรมการค้าภายใน    
12 น.ส.นิตยา ศรีสุขา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา    
13 นางถนอมศรี หวังเสรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7วช กรมการประกันภัย    
14 น.ส.วิจิตรา ตรีพลกุล นักวิชาการประกันภัย 4 กรมการประกันภัย    
15 น.ส.พัชนี วิเศษสิงห์ นว.ตรวจสอบบัญชี 7ว กรมการประกันภัย    
16 นายมารุต เหล่าสิทธิบุญชัย นว.คอมพิวเตอร์ 3 กรมการค้าต่างประเทศ    
17 นายเฟื้อง ศรีสมใบ นว.พาณิชย์ 3 กรมการค้าต่างประเทศ    
18 น.ส.สไรณี สาเร๊ะ นว.พาณิชย์ 5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
19 น.ส.เกิดศิริ กลายเพท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7วช กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
20 น.ส.ดาวพุธ สุวรรณกิตติ นว.พาณิชย์ 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า