TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

ประกาศรับสมัครงาน
No stories found!
ประกาศรับสมัครงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
No subcategories, 10 stories

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้่ราชการพลเรือนสามัญ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, No stories

No stories found!
ประกาศรับสมัครงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
No subcategories, 10 stories

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถาานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, 13 stories

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมการค้าภายใน
No subcategories, 5 stories

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
<<< Link ไปยังระบบรับสมัคร Online >>>
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ (ของ ก.พ.)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8914923

Please publish modules in offcanvas position.