TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

ประกาศรับสมัครงาน
No stories found!
ประกาศรับสมัครงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
No subcategories, 10 stories

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ พร้อมเอกสารรายงานตัว
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, No stories

No stories found!
ประกาศรับสมัครงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
No subcategories, 10 stories

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถาานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถาานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
No subcategories, 7 stories

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 คน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (คุณวุฒิปริญญาตรี)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ประกาศกรมฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน : กรมการค้าภายใน
No subcategories, 10 stories

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ (ของ ก.พ.)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ (ของ ก.พ.)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 [01/08/2561]
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8424910

กระทรวงพาณิชย์