TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา

เปิดรับสมัครสัมมนา "กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย e-Commerce" (16 ธ.ค. 63)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตร "นักการค้าออนไลน์" Smart Digital Online กลุ่มเสื้อผ้าและเคร..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย e-Commerce" โรงแรมเจ้าพระย..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประการศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม สัมมนา "การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีท..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS)
No subcategories, 7 stories

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)" สมัครได้นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.02-507696 และ 02-5076463
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, 10 stories

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไร ให้ผ่านฉลุย Series #2” วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “Port of Discharge Form D มีอะไรเปลี่ยน” วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)” วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ (เลื่อนการจัดสัมมนา)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา ให้เป๊ะ ปัง ทำอย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าภายใน (DIT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 12 stories

รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
No subcategories, 20 stories

ประการศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม สัมมนา "การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีท..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
เปิดรับสมัครสัมมนา "กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย e-Commerce" (16 ธ.ค. 63)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
เปิดรับสมัครสัมมนา "กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย e-Commerce" (16 ธ.ค. 63)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
เปิดรับสมัคร Workshop "นักการค้าออนไลน์" Smart Digital Online จำนวน 4 รุ่น
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" จังหวัดนนทบุรี
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
No subcategories, 6 stories

โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคำนวณต้นต้น และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : องค์การคลังสินค้า (PWO)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรมสัมมนา-ข้าว
No subcategories, 4 stories

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8372995

กระทรวงพาณิชย์