TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วย Facebook Live (กลุ่มปิด) เรื่อง “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เรื่อง “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว” วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Thailand Online Mega sale 2020 กับกิจกรรม Learn & Share "เคล็ด(ไม่)ลับ พิชิตธุรกิจออนไลน์" เจาะล..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ (คลิกรายละเอียด)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS)
No subcategories, 7 stories

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)" สมัครได้นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.02-507696 และ 02-5076463
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, 10 stories

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วย Facebook Live (กลุ่มปิด) เรื่อง “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เรื่อง “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว” วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ (คลิกรายละเอียด)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)” วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP)” สัญจร (วันที่ 14 ก.ค. 63 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วันที่ 20 ก.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร / วันที่ 22 ก.ค. 63 ณ จังหวัดระยอง / วันที่ 23 ก.ค. 63 ณ จังหวัดปราจีนบุรี) คลิกลงทะเบียน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าภายใน (DIT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 10 stories

รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
No subcategories, 14 stories

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ปี 2563 ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Thailand Online Mega sale 2020 กับกิจกรรม Learn & Share "เคล็ด(ไม่)ลับ พิชิตธุรกิจออนไลน์" เจาะล..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนา "โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
!!ผู้สมัครรับเต็มจำนวนแล้วคะ!! นับชั่วโมงด้านบัญชี 6 ชม. ด้านอื่นๆ 6 ชม. สนใจสมัครอบรมออนไลน์ จ.ชลบุรี ในวันที..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : องค์การคลังสินค้า (PWO)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรมสัมมนา-ข้าว
No subcategories, 15 stories

โครงการ สินค้าดอยออนไลน์ขายสู่ตลาดโลก ณ จังหวัดเชียงราย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์(Export Clinic)ออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2563 ระยะ 1 ภาคเหนือ (ออนไลน์)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (เชียงใหม่)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
“เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” ภายใต้แนวคิด เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด (เรียนออนไลน์)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7148875

กระทรวงพาณิชย์