TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service

อบรมสัมมนา

อบรมสัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "บริการคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เริ่มธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างไร...ให้สำเร็จ" ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมพัฒนาธุ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
เชิญเข้าร่วม สัมมนา "การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 25..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "บริหารคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-17.0..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2563 (Best Digital Accounting Firm ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS)
No subcategories, 7 stories

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "พัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในการตลาดการค้า ASEAN PLUS : ลูกเถ้าแก่ (ไทย-ลาว)" สมัครได้นับแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.02-507696 และ 02-5076463
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, 10 stories

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เรื่อง “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว” วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "วิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (e-TCWMD) ระยะที่ 3" ระยะเวลา: 15-18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ฝ่าวิกฤตโควิด พิชิตตลาดเพื่อนบ้าน ผ่าน Digital DFT" วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ร้อย (100) ปีร้อย (100) ความคิด ร้อย (100) คำถาม มาตรการ TCWMD” วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 (กรุงเทพฯ)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วย Facebook Live (แบบกลุ่ม) เรื่อง “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 (รอบที่ 2) (คลิกลงทะเบียน)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมการค้าภายใน (DIT)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรม/สัมมนา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 18 stories

ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
No subcategories, 16 stories

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "บริการคน บริหารงาน กิจการยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เริ่มธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างไร...ให้สำเร็จ" ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมพัฒนาธุ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล" วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา ..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "สรุปภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย" วันพฤหั..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
เชิญเข้าร่วม สัมมนา "การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ" วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 25..
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
อบรม/สัมมนา : องค์การคลังสินค้า (PWO)
No subcategories, No stories

No stories found!
อบรมสัมมนา-ข้าว
No subcategories, 16 stories

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Train the Trainers พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (เชียงใหม่)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์ เดือนมิถุนายน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ภาษาอังกฤษพิชิตตลาดดิจิทัล (ออนไลน์ผ่านระบบ zoom)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
การเสวนาเปิดตัวโครงการหลักสูตร The Guru ปันความรู้ จากกูรูสู่ภูมิภาค
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7890834

กระทรวงพาณิชย์