TH  EN  

ศูนย์รวมกิจกรรม
header-หน้าใน
ศูนย์รวมกิจกรรม

MOC i-Service


ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์กระตุ้นการรับรู้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งจำหน่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขอบเขตงานการจ้างการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของหมู่บ้านทำมาค้าขาย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดจ้างโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจับคู่ธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7518492

กระทรวงพาณิชย์