TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาลิขสิทธิ์ : เบื้องหลังความสำเร็จของวรรณกรรมและละครไทย กับความภูมิใจของศิลปิน
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
สัมมนาเรื่อง Power of innovation พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 9640123

กระทรวงพาณิชย์