TH  EN  

i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์

แสดงข้อมูล : ข้าว

MOC i-Service


ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไร ให้ผ่านฉลุย Series #2” วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “Port of Discharge Form D มีอะไรเปลี่ยน” วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom เรื่อง “ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา ให้เป๊ะ ปัง ทำอย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)” วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ (เลื่อนการจัดสัมมนา)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร 9 รายการ ภายใต้ความตกลง WTO ผ่านระบบ e-Quota ตามหลักเกณฑ์ใหม่” ระหว่างวันที่ 25- 26 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี งาน eLogistics Summit 2020 วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอบรม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ (คลิกสมัคร)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "ขั้นตอนและกระบวนการขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า" วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8416989

กระทรวงพาณิชย์