TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ประกาศจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ราคากลางที่มิใช่โครงการก่อสร้างชื่อโครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ร่างขอบเขตงาน (TOR)/ประชาพิจารณ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารสำนักงาน กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศข้อมูลทางการค้าและการลงทุน (Commerce Intelligence Centre (Border and Transit Trade and SEZ) : CIC BTS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2564)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8-13 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3-8 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3-8 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางที่มิใช่โครงการก่อสร้างชื่อโครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ราคากลางที่มิใช่โครงการก่อสร้างชื่อโครงการ การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8-13 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11012905

กระทรวงพาณิชย์