TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารสำนักงาน กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์แบบกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน ณ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการกลางสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน (vCenter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ร่างขอบเขตงาน (TOR)/ประชาพิจารณ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารสำนักงาน กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศข้อมูลทางการค้าและการลงทุน (Commerce Intelligence Centre (Border and Transit Trade and SEZ) : CIC BTS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2564)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8-13 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3-8 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3-8 กันยายน 2564
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารสำนักงาน กรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานรัฐโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์แบบกระดาษ A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพาณิชย์สัญจรชายแดน ณ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 18.9 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการกลางสำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน (vCenter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์ 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 1601 ชั้น 16 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11261143

กระทรวงพาณิชย์