TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมและช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันออก จำกัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด สำหรับการแข่งขันในเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาช่องทางตลาดเนื้อโคประเทศกัมพูชา และพัฒนาตัดแต่งเนื้อ แปรรูปเนื้อโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (THAIFEX-Anuga ASIA 2020) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ในงาน THAIFEX-Anuga ASIA 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ร่างขอบเขตงาน (TOR)/ประชาพิจารณ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดเชียงราย ตาก นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 - 7 เมษายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 15 - 20 เมษายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 15 - 20 เมษายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการค้าต่างประเทศเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 20-25 พฤษภาคม 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างการดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (THAIFEX-Anuga ASIA 2020) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ในงาน THAIFEX-Anuga ASIA 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมและช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันออก จำกัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด สำหรับการแข่งขันในเขตการค้าเสรี (FTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 64/2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมในงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (THAIFEX-Anuga ASIA 2020) ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ในงาน THAIFEX-Anuga ASIA 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการจัดจ้างดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2020) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 65/2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาช่องทางตลาดเนื้อโคประเทศกัมพูชา และพัฒนาตัดแต่งเนื้อ แปรรูปเนื้อโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดการค้าไทย-จีนเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149374

กระทรวงพาณิชย์