TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลและประดับตกแต่งต้นไม้ภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและแหล่งผลิด GI ไทย 77 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสืบค้นข่าวสารในรูปแบบข่าวอิเล็กรอนิกส์ Online News Clipping ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสารและผลงานกองลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองกรพแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการนำเข้าข้อมูลเครื่องหมายการค้าให้เปป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
เชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurment.co.th
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
จัดซื้อจัดจ้าง - องค์การคลังสินค้า (PWO)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สอบราคาซื้อหมึกพิพม์สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนตุลาคม 2558
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 12 ระบบ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ประกวดราคาจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลราคาสินค้าดัชนีราคาผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประมาณสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมศักยภาพ (ระดับสถานประกอบการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดงาน CLMVT Forum 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างจัดงาน CLMVT Forum 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (E-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ การจัดงาน CLMVT FORUM 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบดัชนีเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 1 (ดัชนีราคาผู้ผลิต) ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 11042715

กระทรวงพาณิชย์