TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานตามโครงการมหกรรมนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า Expo 2020 ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบแมคคานิกส์และสอบเทียบเครื่องตรวจสอบเครื่องชั่งแผ่น จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำรถโมบายสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดสินค้าเกษตร จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) (e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็นประกวดราคาจ้างจัดทำรถยนต์โมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตราทั้ง ๓ ระบบ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างคุณลักษณะเฉพาะรถโมบายสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดสินค้าเกษตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน

ขอบเขตงานจ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง- ขอบเขตงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อก น้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง- ขอบเขตงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตของงานจจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เอกสารประกวดราคาจ้างจ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เอกสารประกวดราคาการจ้างการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างจัดทำรถโมบายสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดสินค้าเกษตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ และ LAN Cable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการประกวดจ้างจัดทำรถยนต์โมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตราทั้ง 3 ระบบจำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตกแต่งอาคารสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ และ LAN Cable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงราคากลางการจ้างการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet ต้นแบบ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ปี 2563 ครั้งที่ 1
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

No stories found!
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149144

กระทรวงพาณิชย์