TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองแบบแถบผนึก (แบบ ชว.3003) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในภารกิจ กรมการค้าภายใน (ข่าวออนไลน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการวางระบบภายในของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

เปิดให้แสดงความคิดเห็น ขอบเขตงานจ้างประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาทาสีภายในอาคารกรมการค้าภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาประกวดราคาจ้างทำวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน

-ร่าง- ขอบเขตงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตงานจ้างทำวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง- ขอบเขตงานจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (กลุ่มผ้าทอและเครื่องประดับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งเดิม (กลุ่มทอผ้าและเครื่องประดับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายในอาคารกรมการค้าภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

ประกาศ กรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2564" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรถยนต์โมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตรทั้ง 3 ระบบ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรถยนต์โมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตรทั้ง 3 ระบบ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดจ้างจัดทำรถยนต์โมบายพร้อมติดตั้งระบบมาตรทั้ง 3 ระบบ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศ กรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องทำงานส่วนเครื่องตวงเครื่องวัด และปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจรับรองเครื่องตวงเครื่องวัด ของกองชั่งตวงวัด อาคารวิเคราะห์ ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...” จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาทาสีภายในอาคารกรมการค้าภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดท่องเที่ยว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8373244

กระทรวงพาณิชย์