TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service


ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวีดิทัสน์เสริมสร้างความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม (TISC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เพื่อยื่นจดทะเบียนในประเทศอินโดนิเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและติดตั้งฉากกั้นอคิลิคแผ่นใส จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8914901

กระทรวงพาณิชย์