TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หมวดหมู่ประกาศการขายทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๗๙๓ กล่อง โดยวิธีทอดตลาด
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ จำนวน ๗๙๓ กล่อง โดยวิธีทอดตลาด (ยื่นซองเสนอราคา)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ รวม ๗๒ ชิ้น และแบบพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน ๓๖ รายการ รวม ๔,๑๔๐ กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดต้นทุนสินค้าแก่ร้านค้าโชวห่วย ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ โครงการสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างทำปกแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 200,000 แฟ้ม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำปกแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 200,000 แฟ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโช๊คประตูกระจกบานสวิงโช๊คล่างฝังพื้นกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ จำนวน ๒ ตัว
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 96 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2021:TFA2021)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศราคากลาง

ใบสมัครลูกจ้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
หมวดหมู่ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำปกแฟ้มทะเบียนนิติบุุคคล จำนวน 200,000 แฟ้ม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดต้นทุนสินค้าแก่ร้านค้าโชวห่วย ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8373446

กระทรวงพาณิชย์