TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หมวดหมู่ประกาศการขายทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๗๙๓ กล่อง โดยวิธีทอดตลาด
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ จำนวน ๗๙๓ กล่อง โดยวิธีทอดตลาด (ยื่นซองเสนอราคา)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มีได้ใช้ประโยนช์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11779 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์กระตุ้นการรับรู้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งจำหน่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 5,500 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกวดราคาจ้างการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2020
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายและจัดเก็บเก้าอี้สำนักงาน ณ คลังจัดเก็บเอกสาร (โกดังบางบัวทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕๓๘ อัน
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบตอบรับในประเทศและซองจดหมายชนิดพิมพ์สำเร็จรูปแบบเจาะหน้าต่าง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนา HR เชิงรุกสู่ยุคดิจิทัล ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์กระตุ้นการรับรู้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งจำหน่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน จำนวน 9 รายการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซือเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน จำนวน 9 รายการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 7149281

กระทรวงพาณิชย์