TH  EN  

header-หน้าใน

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศักยภาพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG - LOGISTIX 2021)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเช่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดนิทรรศการ Logistic Park ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2021)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DITP Think Thailand E-Newsletter
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DITP Think Thailand E-Newsletter
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาดำเนินการตกแต่งคูหาโครงการ STYLE Bangkok Pop-up Pavilion in TOKYO INTERNATIONAL Gift Show (Life x Design) Spring 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาบุคลากรท้องถิ่นปฏิบัติงานในสำนักงาน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาดำเนินการตกแต่งคูหาโครงการ STYLE Bangkok Pop-up Pavilion in TOKYO INTERNATIONAL Gift Show (Life x Design) Spring 2021
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการขยายตลาดข้าวสี ข้าวหอมมะลิไทยในแคนาดา: จ้างเหมาบริการบริหารสื่อประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 8373333

กระทรวงพาณิชย์