TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)
No stories found!
ประกาศผลผู้ชนะ
No subcategories, No stories

No stories found!
เปิดให้แสดงความคิดเห็น
No subcategories, 14 stories

เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการระบบฐานข้อมูลร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างงานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปี 2564 จำนวน 16 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2564 (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาขบวนการผลิตของผู้ประกอบการโรงสีแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
No subcategories, 15 stories

ขอบเขตงานจ้างโครงการระบบฐานข้อมูลร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ขอบเขตงานจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการค้าข้าว (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-ขอบเขตงานจ้างงานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปี 2564 จำนวน 16 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-ขอบเขตงานจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2564 (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-ขอบเขตของงานจ้างจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาขบวนการผลิตของผู้ประกอบการโรงสีแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
No subcategories, 15 stories

ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาขบวนการผลิตของผู้ประกอบการโรงสีแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
-ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์คลัสเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก
No subcategories, 15 stories

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการระบบฐานข้อมูลร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์คลัสเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศยกเลิกจ้างดำเนินการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการค้าข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
No subcategories, 15 stories

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์ จานวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างโครงการระบบฐานข้อมูลร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการค้าข้าว (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2564 (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างงานธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ปี 2564 จำนวน 16 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

จำนวนผู้ชม : 10541620

กระทรวงพาณิชย์