TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ถ้าคุณลืมชื่อผู้ใช้ของคุณกรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วคลิกที่ปุ่มชื่อส่ง โดยชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ.
ถ้าคุณลืมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโปรดกู้ข้อมูลชื่อผู้ใช้และตามด้วยรหัสผ่าน โดยการกู้คืน ชื่อผู้ใช้ ของคุณกรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นคลิกปุ่มส่งโดยชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นคุณสามารถใช้รูปแบบเดียวกันนี้ในการกู้คืนรหัสผ่านของคุณ.
หากคุณลืมรหัสผ่านแต่ทราบชื่อผู้ใช้ของคุณ กรุณาใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณและที่อยู่ E-mail ของคุณ จากนั้นกดปุ่มส่งรหัสผ่านและคุณจะได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ โดยคุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่นี้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์.

Main Menu