ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงระบายน้ำเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตะแกรงระบายน้ำเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์สีและแอลกอฮอล์เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์สีและแอลกอฮอล์เพื่อใช้สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อสำรองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อสำรองคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไดอะแฟมใช้กับ Modulating Float Valve ของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไดอะแฟมใช้กับ Modulating Float Valve ของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประการศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคัง
ประการศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมส่วนกลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมส่วนกลาง
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟลชไดร์ฟเพื่อใช้ในราชการของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์)
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟลชไดร์ฟเพื่อใช้ในราชการของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองตรวจราชการ