ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นจ 2805 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นจ 2805 นนทบุรี
ซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นจ 2291 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นจ 2291 นนทบุรี
ซื้อหลอดไฟสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการ
ซื้อหลอดไฟสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการ
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อปากกาลูกลื่นเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อปากกาลูกลื่นเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อโทรศัพท์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อโทรศัพท์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อถาดรองน้ำทิ้งแอร์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อถาดรองน้ำทิ้งแอร์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อสำรองคลังไว้ใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อสำรองคลังไว้ใช้ในราชการ
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
ซื้อกรวยบอกทิศทางลมเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อกรวยบอกทิศทางลมเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อสายน้ำทิ้งเอนกประสงค์และฝาปิดน้ำโถชักโครก เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 31025 และ 31019)
ซื้อสายน้ำทิ้งเอนกประสงค์และฝาปิดน้ำโถชักโครก เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 31025 และ 31019)
จ้างดำเนินการจัดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างดำเนินการจัดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อสายน้ำทิ้งเอนกประสงค์และฝาปิดน้ำโถชักโครก เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 31025 และ 31019)
ซื้อสายน้ำทิ้งเอนกประสงค์และฝาปิดน้ำโถชักโครก เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 31025 และ 31019)
ซื้อกุญแจลูกบิดประตูเพื่อสำรองคลังและใช้ในราชการของห้องผู้บริหาร
ซื้อกุญแจลูกบิดประตูเพื่อสำรองคลังและใช้ในราชการของห้องผู้บริหาร
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (ณ บริเวณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน นง 6703 นนทบุรี
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน นง 6703 นนทบุรี
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อแบตเตอรี่น้ำเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (สำหรับ Fire Pump Zone A)
ซื้อแบตเตอรี่น้ำเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (สำหรับ Fire Pump Zone A)