ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อRoom Thermostat สำหรับเครื่องปรับอากาศห้องหมายเลข 31113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อRoom Thermostat สำหรับเครื่องปรับอากาศห้องหมายเลข 31113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์และกล่องเก็บกากหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์และกล่องเก็บกากหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อย่นเอนกประสงค์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อท่อย่นเอนกประสงค์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของหมวดรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของหมวดรถยนต์
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้อินเทอรเนตของกระทรวงพาณิชย์
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้อินเทอรเนตของกระทรวงพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อชุดท่อระบายน้ำอ่างล้างมือเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อชุดท่อระบายน้ำอ่างล้างมือเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 1056 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 1056 นนทบุรี
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6704 นนทบุรี
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6704 นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจารบีหล่อลื่นเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจารบีหล่อลื่นเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กษ 7814 นทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กษ 7814 นทบุรี
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานของส่วนราชการ
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2563
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2563
จัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ – ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2563
จัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ – ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2563
จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า
จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟสัญญาณเตือนอากาศยานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟสัญญาณเตือนอากาศยานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีเทท่ออุดตันเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาเคมีเทท่ออุดตันเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
จัดจ้างทำประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร“ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2563
จัดจ้างทำประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร“ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 29 ปีงบประมาณ 2563
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขาว ผ้าเหลืองและลวด เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขาว ผ้าเหลืองและลวด เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสะดืออ่างล้างมือและท่อน้ำทิ้งเพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 31027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสะดืออ่างล้างมือและท่อน้ำทิ้งเพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 31027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 11301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการห้องหมายเลข 11301