ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อหมึกโทรสารสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อหมึกโทรสารสำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 30938)
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 30938)
ซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อหมึกพิมพ์สำรองคลังเพื่อใช้ในราชการของหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณภาพเพื่อใช้ในราชการห้องวิมวาทิตย์ 1 และ 2
ซื้อโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณภาพเพื่อใช้ในราชการห้องวิมวาทิตย์ 1 และ 2
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับรับรองแขกของรัฐมนตรี
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 5353 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 5353 นนทบุรี
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์บานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6704 นนทบุรี
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์บานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นง 6704 นนทบุรี
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อปากกาลูกลื่นเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อปากกาลูกลื่นเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ไมโครโฟน สำหรับประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารการคลัง
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อโทรศัพท์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อโทรศัพท์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซื้อถาดรองน้ำทิ้งแอร์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อถาดรองน้ำทิ้งแอร์เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อสำรองคลังไว้ใช้ในราชการ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อสำรองคลังไว้ใช้ในราชการ
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของห้องประชุมส่วนกลาง
ซื้อกรวยบอกทิศทางลมเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อกรวยบอกทิศทางลมเพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่
ซื้อสายน้ำทิ้งเอนกประสงค์และฝาปิดน้ำโถชักโครก เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 31025 และ 31019)
ซื้อสายน้ำทิ้งเอนกประสงค์และฝาปิดน้ำโถชักโครก เพื่อใช้ในราชการของฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ (ห้องหมายเลข 31025 และ 31019)