สอบราคา
สอบราคา
จ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center)
จ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 kVA อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 kVA อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อโทรทัศน์
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อโทรทัศน์
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 อัตรา
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 อัตรา
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC - Operation Room)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC - Operation Room)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์
สอบราคาจ้างงานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคาจ้างงานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคาจ้างงานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคาจ้างงานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2559
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชย์ ปี 2559
ซื้อลิขสิทธิ์ (License) ของระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (25 ธ.ค. 2558)
ซื้อลิขสิทธิ์ (License) ของระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (25 ธ.ค. 2558)
จ้างปรับปรุงพื้น EPOXY บริเวณห้องไฟฟ้า และห้องควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์
จ้างปรับปรุงพื้น EPOXY บริเวณห้องไฟฟ้า และห้องควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดไมค์คู่ จำนวน 2 ชุด และชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด)
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ชุดไมโครโฟนไร้สาย ชนิดไมค์คู่ จำนวน 2 ชุด และชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด)
จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยและการใช้งาน (Application) ผ่าน Smartphone และ Tablet
จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยและการใช้งาน (Application) ผ่าน Smartphone และ Tablet
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและพื้นห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและห้องเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ห้อง 30520 ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและพื้นห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและห้องเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ห้อง 30520 ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558
ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า อาคารกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2558
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย กระทรวงพาณิชย์
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย กระทรวงพาณิชย์
เปลี่ยนแปลงประสอบสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อหนังสือพิมพ์
เปลี่ยนแปลงประสอบสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อหนังสือพิมพ์
ซื้อลิขสิทธิ์ของอุปกรณ์ Firewall
ซื้อลิขสิทธิ์ของอุปกรณ์ Firewall
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์