แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างปรับปรุงคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างปรับปรุงคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ
งานจ้างที่ปรึกษาด้านการศึกษาและประเมินผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างที่ปรึกษาด้านการศึกษาและประเมินผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4 งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4 งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และวิศวกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และวิศวกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ ๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ ๑
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) และห้องปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) และห้องปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 โครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 13 โครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 13 โครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารการคลัง 5 โครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารการคลัง 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ของกองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ
แผนงานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 แบบรวมอะไหล่
แผนงานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2563 แบบรวมอะไหล่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ และ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ และ
แผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 งาน
แผนจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 งาน
ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)