แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก
ซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมจำนวน 14 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมจำนวน 14 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๗๖ จังหวั
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๗๖ จังหวั
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 10 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 10 โครงการ
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณาการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าทีมีเอกลักษณ์ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ฯ
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณาการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าทีมีเอกลักษณ์ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ฯ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณาการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์หภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ และจัดงานเสวนาวิชาการประจำปี 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการบูรณาการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าที่มีเอกลักษณ์หภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ และจัดงานเสวนาวิชาการประจำปี 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างปรับปรุงคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างปรับปรุงคุณภาพและจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานเช่ารถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานจ้างที่ปรึกษาด้านการศึกษาและประเมินผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 งานจ้างที่ปรึกษาด้านการศึกษาและประเมินผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4 งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4 งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และวิศวกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564
ยกเลิกเลิกเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และวิศวกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารอาคารกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5งาน ประจําปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เรื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ ๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ ๑
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) และห้องปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) และห้องปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 โครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 โครงการ